www.agencysnob.com www.agencijasnob.com promoters ans hostesses

-------------

BULGARIAN CZECH DUTCH ENGLISH FRENCH GERMAN HUNGARIAN ITALIAN NORWEGIAN POLISH PORTUGUESE ROMANIAN RUSSIAN SLOVAK SPANISH TURKISH

SRPSKI HRVATSKI MAKEDONSKI BOSANSKI SLOVENSKI

 

agency for promoters in Belgrade

Al

ALEKSANDRA BO - info

ENG

 

ALEKSANDRA T- info

ENG

 

ALEKSANDRA PT - info

Valjevo

ALEKSANDRA SH - info

ENG, GER

Valjevo

An

 

 

ANA PE - info

ENG

 

ANA A - info

ENG

 

 

ANA ZI - info

ENG

 

 

ANDJELA MI - info

ENG

ANA KR - info

ENG

 

 

ANDJELA BO - info

ENG

Uzice

ANA CI - info

ENG, FRA

ANA G - info

ENG, SPA, RUS

ANDJELA PA - info

ENG

ANDJELA BU - info

ENG, MKD

Pancevo

 

 

ANA DJO - info

ENG, ITA

 

ANDJELA AN - info

ENG

Sabac

ANDJELA SU - info

ENG, SPA, ITA

Cacak

ANDJELA CV - info

ENG

Uzice

ANKA S - info

ENG, RUS

 

 

ANASTASIJA NI - info

ENG

 

 

ANA GC - info

ENG

Trebinje

ANDJELKA PA - info

 

 

B
email-marketing

BOJANA MA - info

ENG, RUS

 

D

 

DARJA R - info

RUS

Obrenovac

DRAGANA VI - info

ENG, GER

DAJANA A - info

ENG, TUR

DOROTEA MI - info

ENG

 

DJ

DJURDJINA L - info

ENG

Cacak, Kraljevo

 

 

 

 
E

EMILIJA S - info

ENG

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

H

HELENA ST - info

ENG

 

 

 

 
I

IVANA NK - info

ENG

 

IVANA ZA - info

ENG

IRINA Z - info

ENG, GER

 

IVANA MR - info

ENG

J

JANA KO - info

ENG

Smederevo

 

JELENA TM - info

ENG, FRA

S.Mitrovica

JELENA TO - info

ENG

 

 

JELENA MA - info

ENG, FRA

 

JELENA GR - info

GER

 

JOVANA BA - info

ENG

JELENA OB - info

ENG

Uzice

JELENA PE - info

ENG

 

JOVANA DJ - info

ENG

JELENA L - info

ENG

Pancevo

JELENA S - info

ENG, SPA

Smederevo

JELENA DA - info

ENG

 

 

K

KRISTINA KO - info

ENG

 

KATARINA BU - info

ENG, MKD

Pancevo

KRISTINA GR - info

ENG, FRA

Pancevo

 

KRISTINA ST - info

ENG, TUR, SPA

L

LUNA T - info

ENG

LUCIJA MA - info

ENG, GER

Podgorica

LOLITA M - info

 

 

Lj

LJUBICA B - info

ENG

 

 

 

LJUBICA KO - info

ENG, GER

Pancevo

Ma

MARIJA S - info

ENG

MAJA DJO - info

ENGLISH, GERMAN, GREEK

Smederevksa Palanka

MARINA MI - info

ENG

MARIJA JO - info

ENG

Smederevo

MAGDALENA O - info

ENG, GER

MARIJA ZI - info

ENG

Leskovac

MAJA GL - info

ENG

 

MARIJA NK - info

ENG

 

MARIJA GO - info

ENG

 

 

MARINA TR - info

ENGLISH

Kragujevac

 

 

 

Mi

MILJANA RA - info

ENG

 

MILENA MI - info

ENG, SPA

MINA DR - info

ENG

 

MILICA JO - info

ENG, FRA

MIONA B - info

ENG

Pancevo

 

MARINA ZI - info

ENG

Zrenjanin

 

MILICA TO - info

ENG, ITA

Leskovac

MILICA VA - info

ENG

 

MILICA I - info

ENG, RUS

Kraljevo

 

MILENA V - info

ENG

Krusevac

MILENA OS - info

ENG

MILA I - info

ENG, SPA

N

NATALIJA IN - info

ENG

NATASA C - info

ENG, ITA, SLO

Nova Gorica, Slovenia

NATALIJA P - info

ENG, ITA

Leskovac

NIKOLINA K - info

ENG, GER, FRA

NENA VA - info

ENG

Paracin

NINA RA - info

ENG

Leskovac

NIKOLINA MI - info

ENG

 

 

 

RENATA L - info

ENG

Zrenjanin, Novi Sad

 

 
S

SUZANA L - info

ENG

SANDRA KO - info

ENG

Kraljevo

SANDRA F - info

ENG

SANJA NI - info

ENG, TUR

Nis

SANDRA MR - info

ENG

 

SARA VE - info

ENG, SPA

 

 

 

 

 

 

T

TIJANA JE - info

TAMARA KR - info

ENG

TAMARA PE - info

ENG

TAMARA GL - info

ENG

Zlatibor

TIJANA PP - info

ENG

 

TIJANA RD - info

ENG

TATJANA M - info

ENG, GER

TEA P - info

ENG

Paracin

 

 

TIJANA BU - info

ENG

Kraljevo

TAMARA J - info

HUN, GER, FRA, ENG

TIJANA CA - info

ENG, FRA

Pancevo

TAMARA PA - info

ENG, GER

TIJANA RI - info

ENG

 

V

VALENTINA KI - info

ENG

VIOLETA PE - info

ENG

Uzice

VALENTINA M - info

ENG, GER

 

VANJA DI - info

ENG

Uzice

 
 

 

kyanawthoet k aoutpar aamyoeaahcarr a kyahanyaupya thoeteat aahpyitaapyetko waanhtammyarr n saungmhu ko saatkaut: pyapwalaainshinm Booth aainhpo Assistance kaw porate Event myaha inttainrayy nyelarhkanaainshinm Booth aainshinm aarrkahcarrpwal & Models pyapwalhcakarrpyan konepahchcaeesandapyasuumyarrk lamtwin pya s sany pwal myaha inttainrayy aahpyitaapyet laatkamhcarhcaungmyarraasainnmyarr kone aamhaattansiutsandapyasuumyarrk hpaatshin & Models aahpyitaapyet mhaatponetainhkyinn n htammyarr aahpyitaapyet hcuuparbite kainpein Event myaha inttainrayy kuunyenaytaeaainshinm aahkamaanarr eataashinbhurarr Tradeshow tainsaatmhu saint rae aatiaakya loaauthkyetmyarrko a bhhoet, wine shoetmahote hpyitrautmyarr aatwat waanhtammyarr sang kumpane kohcarrpyu pellhpyithpyit kyawantawthoet ko saatswalnineparsai . tait u k panyarshinpesahcwar aligned pyapwal tell bhell garate htellmhar m sar saint rae hceepwarrrayylotengaann tainsaat paymaae saint rae swarrroutlaipaat- kad ko ninengantakar e eet saimyarr aatwatlaee hpyitpartaal . kyanawthoet m r saint laat k nay saint rae tararrmyahatatae aaswinaapyin eataahpwal aahcaee yuu paymaae saint rae aayuuaas aakaungaahtaihpawmhu nhaint aatuu lonel shisuu nhaint aasayysone aasayyhcate s ngya htaw kya pan payy . kyawanotethoeteat kaunggkain bol hkyay aashin nhaint aainshinm ti kyasaw lae kyint sainkyarr naykyanae PC kyawmkyinmhu nhaint ninenganhkyarr bharsarhcakarrmyarr aahtuupyu parpye . kyawanotethoeteat aahpwal sayhkyaar saint rae tararrmyahatatae pwal nhaint hpyitrautmyarr ko kyeehcwarsaw aaungmyinmhu kyount hcaysai . shoet syaww lanyya kyahanyaupyathoet ko aaungmyinsaw hpaansainn taw muu pye aararko myetmhaout soneshone hkaer bhuu: tait muulataann saungpud aahpyit htiuttaann u hcarr payy, puggolrayy hcaung shout mhu nhaint aaraiaasway aarmahkanhkyet aahpyit hpoutsai kyaaynautmhu . s ngya s nyya a kaungg tait u konepahchcaee shisai nhang sain raungghkyamhu eata hkyetmhar myinsar toemyahang hphoet lo salarr? aaygyinhce ki nya hkamya aaraungg myaha int tainrayy eat dejine, aahphaae aahcanyya myarr nhangya aakawngyaaahtanyya hpyaww sainthoet ko kuunye payysai . yanaehkayat mashitot shuharsuu raungg saw kyawwng kyanawthoet raimhaann htarrtae myaha int tainrayy, narrlai sabhawpout . kyawanotethoeteat myaha int tainrayy waanhtam kaw po rate htotekone saintaann, aaraungg lae kyint rayy nhaint lotengaann saung tar myarr hcatehkwanaarr noe aakaunggsone pyinsain de aakyaunggpyahkyet a bhhoet hpyiteat . aaungmyintae myaha int tainrayy kampein sang kumpane nhaint saint htotekone myarreat aasiaamhaatpyumhu taanhpoeko toepwarr hcay parsai . shoet hpyitshin sainsai liuthcar taithku puggolrayy kyinnar aapaw aalarraalar hpoutsai aasait liuthcarmyarr nhaint aaraiaahkyinn pyi me saw hceman hkaant hkwal aaniner ninepartaal . saint rae konepahchcaee myarreat aaungmyinsaw paitlwhaat kaungghcwar aanaynae saannsait myaha int tainrayy thoet k htouthkan nhangya s ngya aasiaamyin taithku toelar aasaint aahti aarmahkanhtarr sai . hcaatmhulotengaann aatwat kyawantawthoetrae htaatpo 7 nhait myarrtwin kyanawthoet hpyitrauttaithku myarraatwat aaungmyinmhu eat shhoetwhaathkyet ko aatuutakw aalotelotehphoet aasonepyu parawhpaatshinnaal naysaw aainshinm myarr nhaint kaunggkain bol hkyay aashin aahpwal tait hpwal hpyitparsai, hto aaraut k suuthoet e eetsaimyarr '' waansaungmhu mhar hpyithkyinn aarrhpyint client ko kuunyehphoet raan sainyuu kyaparpye tine lam aatwat . kyanawthoet gunyuuhcwar kyahanyaupyathoet s nyya i kyeehtwarrlar jhayykwat htellmhar shisamyaha hpyitninesawaainshinm / aainshin loaaut myin kya pye hu pyawwnine par . kyawanotethoeteat luukyaiteaamyarrsone n saungmhu myarr: tararrwain hpyitrautmyarr nhaintaahkamaanarrmyarr kyanawthoet tararrwain hpyitrautmyarr kinetwal mhar kyawmkyinsuumyarr hpyitkyasai: aahcoeranhaint kaw porate client myarraatwat kyanawthoet tararrwain aahkamaanarrmyarr aatwat aahtuupyu kya suu kaunggkain bol hkyay aashin nhaint aainshinm shisai . kyaww tainsaatmhu nhaint hpyitraut mha saint lyaw saw aapyuaamuu myarr aapyin kyanawthoet htuuhkyarrtae sotae mayyhkwannko aatwat aahpyitaapyet eat loaauthkyetmyarrko nhaint ၎inneat lonehkyuanrayy hcaee myain hcaeekamtway aapaw kyee hcwar aalayypayy htarrpar . satainnhcarshinnlainnpwal satainnhcarshinnlainnpwal nhaint hcarnaaljainn hpyitrautmyarr mhar kyawantawthoetrae lotehpaw kine bhaat myarr aalyinaamyan, saintaannsarrmyarr ko routshilar kyaosopartaal nhaint yain yain kyaayykyaayy hcarnaaljainn myarreat kohcarrlhaal myarreat mhaatponetain ko kinetwal nhaint hpyitraut tait shoutlone mite hk ro hpone aasonepyumhu nhaint aatuu kuunyepayypar mai . Conferences k k taitraatshoetmahote Multi- nae k kwan hp r int pellhpyithpyit, kyawantawthoetrae lotehpaw kine bhaat pyinsainmhu a nay hpyint hpyitraut eata sone aarr hpyint tait shoutlone pahchcuppaan hpyit, ht hc hkway ngya nghaar manyya sanyya pwဿnar nhaint aatuu kuunye payyhphoet a sain saint hpyitnayparpye par lain maal . pyitwin nhaintninenganhkyarrrayy Expo nhaint pyapwalmyarr kyanawthoet hcatehkyalaathkya haangayre twin shoetmahote pyipamhar hpyithcay, kyawantawthoetrae aasainnkomaso event mhar ၎inneat kopine rashihtarrsuu saihu so nongya s nyya . kyanawthoet mhaatponetainpyee kyaoso e eet saimyarr, hotaalmyarr mhar hcaraote aahkaannpaungg kuunye hpyitraut twayaatwat aahkyanejayarr nae paatsaattae satainnaahkyetaalaat ko htote payyramai, aanaat pahchcaee kiriyarmyarr hpya antway - hcakarrlone taitlone aatwat kyanawthoet e eet saimyarr nhaint hcehcain nhait u hc lone kyaaynaut hphoet aararaarrlone lote par . ... Fair Expo hkareeswarrlarrayy aapyipyisinerarmyahatamhu BEOWINE Fair HORECA kiriyar Fair aahcoeramahotesaw pyarrmwaymyauurayy Fair aarrlone mwaymyauurayylotengaann hkway aapyipyisinerarpyapwal - CACIB bhellgarate aapyipyisinerar raykyaungg, Hunt & ngarrhpam SHOW Motor Show (OICA) aapyipyisinerarsinekaal SHOW aapyipyisinerar haw re karhkyaar - BEOPLANT Fair aapyipyisinerar kwan bainn shinn tararrmyahatatae aalhakone eat, HAIRCARE, aesthetics nhaintkyannmarrayy aapyipyisinerar sawkyamhukonehcaipyapwal kalayymyarr'S Fair technique nhaint naeepanyar aaungmyinmhumyarraapyipyisinerar Fair (UFI) hcuhcupaungg a nargatya Games bhellgarate karkwalrayypyapwal PACKTECH Expo bhaw lakaan aayymyatae & FRUVEG Expo bhaw lakaan aapyipyisinerar graphics, hcakkuu nhaint tehtwin hpaantee rataelotengaanntway Fair - GRAFIMA aapyipyisinerar ainete nhaint rone sonepahchcaee Fair - BIROEXPO lonehkyuanrayy naeepanyarpyapwal nhaintaahcaeeaawayyhkaann ninengantakarhcwmaain Fair aapyipyisinerar sabharwapaatwaannkyin karkwalrayy nhaint sabharwaaarainnaamyitmyarr Fair - ECOFAIR sayypanyar aapyipyisinerarmyahatamhu aapyipyisinerar bhell garatehcaraotelayyko Fair m kyaya mhaawkya hk panyarrayysinerar solo nhaint pahchcaee kiriyarmyarrmyahatahcwar hkaungglaungg Fair - panyarrayy Fair satainnaahkyetaalaatmyarr, saatswalrayy nhaint hcyaayykwateat Fair paribhawg, pahchcaee kiriyar nhang aatwinpine aalhasainaapyipyisinerar Fair (UFI) machine, kiriyarmyarr nhang laatsamarrhcaatmhuwaankyee PRODUCTION pahchcaeemyarrpyapwal (UFI) tinerainnsarrluumyoemyarr aahcarraahcar kolaeesout Fair aarrkahcarr'S Fair Expo-ZIM saunggrarse FUN pwaltawtwin